Validering av passformen

Validering av passformen

 • Validering av passformen är en viktig del av arbetsplatsens skyddsprogram. Det gör det enklare att välja rätt produkt och storlek och säkerställa rätt skyddsnivå för arbetsplatsens risker. Principerna för passformsvalidering kan tillämpas för all skyddsutrustning. De rekommenderade metoderna för passformsvalidering används för tättsittande andningsskydd, hörselskydd och ögonskydd.


Hur kan passformsvalidering lösa problem med passformen?

  • Nyckelelement i arbetsplatsens skyddsprogram
  • Ger en uppskattning av hur väl viss skyddsutrustning passar användaren
  • Även en uppskattning av komfort, kompatibilitet och övergripande lämplighet
  • Bra möjlighet till utbildning gällande användning och passform för personlig skyddsutrustning

Tolkningen av hur passformsvalidering ska implementeras skiljer sig åt mellan olika länder. Det finns dock två nyckelmetoder som används i de flesta fall: kvalitativ och kvantitativ passformstestning.


Metoder för passformstestning

 • Kvalitativ – godkänd/icke godkänd baserat på användarens subjektiva svar
  • Ett godkänt/icke godkänt resultat utifrån användarens subjektiva utvärdering eller begränsad objektiv mätning, till exempel manuell testning av inläckage av buller för vissa formgjutna hörselproppar
  • Användaren avgör om den personliga skyddsutrustningen passar eller inte baserat på exempelvis smak/lukt när det gäller filtrerande andningsskydd
 • Kvantitativ – ger kvantifierbar information och genererar ett numeriskt värde som kan tolkas mot bakgrund av risken för skador på arbetsplatsen
  • Ger en objektiv mätning av produktens passformsprestanda
  • För filtrerande andningsskydd jämförs värdet med en miniminivå för prestanda för att avgöra om det är godkänt/icke godkänt.
  • För hörselskydd ger det ett PAR-värde (Personal Attenuation Rating)

Vad är skillnaden mellan passformskontroll och passformstest?

Passformsvalidering kan göras med en enkel kontroll av passformen eller med genom att använda en särskild metod för passformstest. Passformskontroll är en mycket enkel metod som kontrollerar om den personliga skyddsutrustningen sitter korrekt på användaren. Den indikerar inte vilken skyddsnivå som uppnås.

 • Passformskontroll (tillpassningstest)
  • Utförs av användaren varje gång den personliga skyddsutrustningen tas på
  • En bra praxis som indikerar om den personliga skyddsutrustningen sitter korrekt
  • Ansvaret ligger hos användaren
  • Visar problem med passformen
  • Vägledning i användarinstruktionerna
 • Passformstest
  • Ett test som måste utföras varje gång en ny modell av personlig skyddsutrustning väljs
  • Utförs av en person med rätt kompetens och som anlitats av arbetsgivaren
  • Arbetsgivarens ansvar och ett krav i vissa länder som en del av en nationell föreskrift