1. Sekretesspolicy

3M Sverige

3M:s sekretesspolicy för internet

3M:s globala internetsekretesspolicy

 

 • 3M respekterar din integritet. Denna policy sammanfattar vilka personuppgifter vi får samla in och hur vi får använda dessa. Denna policy beskriver även andra viktiga frågor angående skyddet för din integritet.

 • 3M:s globala internetsekretesspolicy

  3M har som policy är att följa alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar. Detta åtagande återspeglar det värde vi sätter på att erhålla och bibehålla förtroendet från våra medarbetare, kunder, affärspartners och andra som delar sina personuppgifter med oss.

  Denna globala sekretesspolicy för internet beskriver hur 3M skyddar din integritet när personuppgifter samlas in på 3M:s webbplatser. Med "personuppgifter" avses uppgifter som identifierar dig personligen, antingen ensamt eller i kombination med andra uppgifter som finns tillgängliga för oss.

  Denna policy gäller för alla webbplatser som drivs antingen direkt av 3M eller någon av dess legala enheter, eller på dess uppdrag (gemensamt ”en 3M-webbplats”).

 • Sekretesspolicy för webbplatsen

  Trots att denna policy gäller alla 3M-webbplatser har alla 3M-webbplatser olika syften och olika funktioner. Om viss 3M-webbplats kräver ytterligare eller andra ansvarsfriskrivningar kommer dessa att finnas på webbplatsen i fråga eller i en separat sekretesspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen. Varje sådan webbplatsspecifik ansvarsfriskrivning eller sekretesspolicy kompletterar och ändrar denna policy, men enbart för den 3M-webbplats där den publiceras.

 • Begränsningar gällande insamling, användning och yppande av personuppgifter

  När 3M samlar in personuppgifter på en 3M-webbplats kommer 3M, i den utsträckning som tillämplig lag kräver, att

  • i god tid ge lämplig information om riktlinjer för sin dataanvändning;

  • endast samla in, använda, offentliggöra och överföra dina personuppgifter efter ditt godkännande, som beroende på personuppgifternas känslighet, legala krav och andra faktorer kan vara uttryckligt eller underförstått;

  • endast samla in dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Uppgifterna som vi samlar in ska vara relevanta, korrekta och inte överflödiga för de syften som de samlas in för;

  • hantera dina personuppgifter på sätt som överensstämmer med syftet som de samlades in för eller som du har godkänt;

  • vidta affärsmässigt rimliga åtgärder för att försäkra att dina personuppgifter är tillförlitliga för avsedd användning, korrekta och fullständiga samt att de uppdateras vid behov;

  • inte använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring utan att ge dig möjlighet för avregistrering (”opt-out”); och

  • vidta rimliga åtgärder, enligt avtal eller på annat sätt, för att erbjuda tillräckligt skydd för de personuppgifter som offentliggörs för tredje part eller överförs till ett annat land, inklusive överföringar inom 3M.

 • Uppgifter som samlas in på 3M:s webbplats och hur de får användas

  När du använder en 3M-webbplats kan 3M samla in information om dig på följande tre sätt:

  1. Uppgifter om dig som skickas från webbläsaren

  3M samlar in uppgifter om dig som skickas automatiskt till oss från din webbläsare. Dessa uppgifter omfattar vanligtvis din internetleverantörs IP-adress, ditt operativsystem (som iOS® eller Windows®) samt namn och version på din webbläsare (som Internet Explorer® eller Chrome®). Inställningarna i din webbläsare påverkar vilka uppgifter vi får. Kontrollera webbläsaren om du vill veta vilka uppgifter den skickar eller hur du ändrar inställningarna.

  Det går inte att identifiera dig personligen med hjälp av dessa uppgifter. Vi använder uppgifterna till att skapa statistik som hjälper oss att förbättra våra webbplatser och göra dem mer kompatibla med tekniken som våra besökare använder.

  2. Uppgifter som samlas in med hjälp av en cookie på din dator

  3M kan ta emot uppgifter om dig genom att installera en tagg på din dators hårddisk. Denna tagg kallas för cookie.

  Alla 3M:s webbplatser använder temporära cookies. En temporär cookie används för att tagga din dator med en datorgenererad, unik identifierare när du öppnar webbplatsen. En temporär cookie identifierar inte dig personligen och löper ut när du stänger webbläsaren. Vi använder temporära cookies för att samla in statistiska uppgifter om hur besökare använder våra webbplatser: vilka sidor de besöker, vilka länkar de använder och hur länge du stannar på varje sida. Vi analyserar dessa uppgifter (som kallas klickströmsdata) i statistisk form för att få en ökad förståelse för besökarnas intressen och behov så att vi kan förbättra innehåll och funktionalitet på våra webbplatser.

  Vissa av 3M:s webbplatser använder permanenta cookies. Dessa försvinner inte ut när du stänger webbläsaren utan finns lagrade i datorn tills du raderar dem. Genom att tilldela en unik identifierare till din dator kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser, och vid tillfällen när dessa val eller preferenser behöver samlas in igen får vi dem automatiskt, vilket sparar tid och energi för dig. Om du till exempel har köpt någonting och sedan köper något mer sparas leveransadressen så att du bara behöver bekräfta den. Om en 3M-webbplats använder permanenta cookies kommer vi att ange det i sekretesspolicyn på den aktuella webbplatsen.

  Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar dem eller varnar när en cookie placeras på datorn. Du måste inte godkänna cookies när du besöker 3M:s webbplats, men du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om webbläsaren avvisar våra cookies.

  3. Uppgifter som du delar medvetet och frivilligt

  3M samlar in uppgifter som du medvetet och frivilligt anger när du använder 3M:s webbplats, till exempel uppgifter som du anger när du registrerar dig för att ta emot e-postaviseringar, när du genomför undersökningar eller ställer en fråga eller skickar ett e-postmeddelande med återkoppling. I många fall kommer sådan information inkludera personuppgifter.

  3M använder uppgifterna för det syfte du lämnat desamma. Om du till exempel uppger din e-postadress när du registrerar dig för e-postaviseringar använder vi den för att förse dig med aviseringar enligt dina önskemål.

  Vi kan även använda de uppgifter som vi samlar in på 3M:s webbplatser i kommersiellt syfte såsom kundtjänst, förebyggande av bedrägeri, marknadsundersökningar, produkt- och serviceförbättring samt för att förse dig och ditt företag med information och erbjudanden som vi tror är intressanta. Vi kan även ta bort alla personuppgifter och använda resten för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften.

  På många av 3M:s webbplatser kan du välja hur dina personuppgifter används. I de flesta fall ber vi dig att ange dina val vid den tidpunkt och på den webbplats där du lämnar dina personuppgifter.

 • Dela personuppgifter

  3M säljer inte personlig information som samlats in från sina webbplatser till säljare av e-postadresser utan ditt uttryckliga samtycke.

  3M kan komma att dela dina personuppgifter med andra legala enheter inom 3M-koncernen. Dessa legala enheter kommer i sådant fall endast att använda uppgifterna på ett sätt som överensstämmer med det syfte som de först samlades in för (eller som du sedermera har godkänt) och endast enligt vad som tillåts enligt denna policy samt andra tillämpliga sekretesspolicys eller sekretess- och dataskyddslagar som gäller för landet i fråga.

  3M kan även dela dina personuppgifter med tredje part som anlitas för att utföra supporttjänster åt oss. Sådan tredje part får endast använda de personuppgifter vi delar med dem för att utföra tjänster åt oss och är skyldiga att hantera dessa personuppgifter med fullständig sekretess.

  I vissa fall kan 3M också dela dina personuppgifter med tredje part som i samråd med oss tillhandahåller support och produkter till våra kunder. Vi kommer då att kräva att sådan tredje part använder personuppgifterna på ett sätt som överensstämmer med det syfte som de först samlades in för (eller som du sedermera har godkänt) och endast enligt vad som tillåts enligt denna policy samt andra tillämpliga sekretesspolicys eller sekretess- och dataskyddslagar som gäller för landet i fråga.

  I vissa specifika fall kan vi komma att dela eller överföra personuppgifter till icke relaterade tredje parter. Till exempel kan vi tillhandahålla personlig information till tredje part i) på din begäran, ii) för att följa ett lagstadgat krav eller domstolsbeslut, iii) för att utreda ett möjligt brott, exempelvis identitetsstöld, iv) i samband med försäljning, köp, sammanslagning, omorganisering, likvidation eller upplösning av 3M eller en legal enhet inom 3M-koncernen eller v) under liknande förhållanden. Om en sker kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

  På många av 3M:s webbplatser kan du göra val beträffande offentliggörande och/eller överförande av personuppgifter. I de flesta fall ber vi dig att ange dina val vid den tidpunkt och på den webbplats där du anger dina personuppgifter.

 • Personuppgifternas säkerhet

  Dina personuppgifter kommer att lagras i 3M:s databaser eller databaser som tillhandahålls av våra tjänsteleverantörer. De flesta databaser lagras på servrar i USA. Om dina personuppgifter ska överföras utomlands kommer du, i den utsträckning tillämplig lag kräver, att på lämpligt sätt informeras härom.

  3M kommer att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa dina personuppgifters sekretess, säkerhet och integritet. Exempelvis används Secure Socket Layer (SSL) när personuppgifterna överförs via internet. Trots att vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåtet offentliggörande, felanvändning eller ändring kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifter som överförs via internet. Som är fallet för alla datanätverk som är kopplade till internet garanterar vi inte säkerheten för information som överförts via internet och vi ansvarar inte för brott mot säkerheten som sker bortom vår rimliga kontroll.

 • Åtkomst till personuppgifter

  Du kan granska, korrigera och uppdatera dina personuppgifter som du tillhandahållit via någon av 3M:s webbplatser genom att använda återkopplingsfunktionerna på en särskild 3M-webbplats, genom att klicka på denna länk klicka eller genom att skriva till oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, Minnesota 55144-1000, USA.

 

 • Bevarande av personuppgifter

  Personuppgifter som samlats in på 3M:s webbplatser kommer att sparas så länge som det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig den service, de produkter och den information som du begär eller så länge tillämplig lagstiftning tillåter.

 • Barn och föräldrar

  3M:s webbplatser är vanligtvis inte avsedda för personer under 13 år. 3M efterfrågar inte och samlar inte heller avsiktligt in personuppgifter från eller om barn på sina webbplatser annat än vad som är tillåtet enligt gällande lag. Om ditt barn har lämnat personuppgifter till oss och du vill att de ska raderas från vårt register kan du göra det genom att använda återkopplingsfunktionerna på en särskild 3M-webbplats, eller genom att skriva till oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, Minnesota 55144-1000, USA.

 • Frågor om denna policy eller vår sekretesspolicy

  Om du har frågor om denna policy eller om sekretesspolicyn för ett land eller webbplats, eller om hur vi använder dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att klicka på den här länken eller genom att skriva till oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, Minnesota 55144-1000, USA.

 • Ändringar av denna policy eller vår sekretesspolicy

  3M förbehåller sig rätt att uppdatera eller ändra denna policy, när som helst och utan förvarning, genom att publicera en uppdaterad policy på våra webbplatser. Vi förbehåller oss även rätt att uppdatera eller ändra vår sekretesspolicy för landet eller webbplatsen, när som helst och utan förvarning, genom att lägga upp den uppdaterade sekretesspolicyn på 3M-webbplatsen i fråga. Om vi ändrar denna policy eller sekretesspolicyn kommer dessa ändringar endast att gälla för de personuppgifter som vi samlat in efter att vi har lagt upp den reviderade policyn eller sekretesspolicyn på 3M-webbplatsen i fråga.

Andra 3M-webbplatser
bComHär köper du
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.