Man med 3M andningsskydd och hörselskydd

Guide till förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016 / 425

När och varför ändras PPE-direktivet?

Fr. o. m. april 2018 ersätts PPE-direktivet 89/686/EEG av förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425. Förordningen om personlig skyddsutrustning har införts för att harmonisera processer och återspegla nuvarande praxis för utveckling och införande av personlig skyddsutrustning på marknaden i Europa.

April 2018–April 2019 är övergångsfasen mellan det att förordningen publiceras och att den tillämpas. Senast i april 2019 måste alla CE-märkta produkter inom personlig skyddsutrustning som släpps på marknaden vara förenliga med förordningen om personlig skyddsutrustning.

 

Vilka är de huvudsakliga ändringarna?

Förordningen om personlig skyddsutrustning är en bindande lagstiftningsakt och ställer klara och detaljerade krav som måste tillämpas i sin helhet i alla EU:s medlemsstater. Förordningen gäller alla former av PPE-utbud, inklusive distansförsäljning och syftar till att upprätta höga nivåer av hälso- och säkerhetspraxis, användarskydd och rättvis konkurrens.

Följande huvudsakliga ändringar föreligger:

 • Ändrad kategorisering från produktrelaterad till riskrelaterad
 • Ändrad klassificering för vissa produktkategorier
  Hörselskydd, vilket för närvarande kategoriseras som "skadligt buller" (risk) flyttas från Kategori II till Kategori III
 • EU försäkran om överensstämmelse ska medfölja varje produkt (eller en länk där den kan erhållas)
 • Teknisk dokumentation och EU försäkran om överensstämmelse sparas i 10 år efter den personliga skyddsutrustningen släpps på marknaden
 • 5 års giltighet/utgångsdatum för nya certifikat
 • Redogörelse för förpliktelser för ekonomiska operatörer inom leverans- och distributionskedjan

Resurser


Försäkran om överensstämmelse och certifikat

3M:s försäkran om överensstämmelse och certifikat återfinns via länkarna nedan.


Skadligt buller

 • Skadligt buller

  Förordningen om personlig skyddsutrustning godkänner skadligt buller som en irreversibel hälsorisk. Det tilldelar hörselskydd samma nivå av hög risk som andningsskydd och fallskydd.