Välja andningsskydd för svetsning

Bedöm risknivåerna

En översikt av metaller, svetsprocesser och val av andningsskydd

  • Alla svetsångor innehåller gas och/eller partiklar. Föroreningstypen bestäms delvis av vilket material du svetsar, hur det är ytbehandlat eller rengjort och även av vilken typ av svetselektrod som används. Kontakta skyddsansvarig för att identifiera föroreningarnas nivåer och jämföra dem med nationella säkerhetsstandarder. Gränserna för arbetsexponering anges i de nationella säkerhetskraven. Skyddsansvarig kan använda 3M™ miljömonitorer för att mäta luftburna föroreningar i realtid eller 3M™ Dosimeter organiska ångor för att fastställa individuella exponeringsnivåer.

  • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

    Center för svetsskydd
    Andningsrisker
    Så här väljer du rätt andningsskydd


Europeiska standarder

Den europeiska standarden för en komplett fläktassisterad filtreringsenhet med svetshjälm eller visir är EN 12941. Det finns ingen separat klassificering för partikelfilter (P) i standarden EN 12941 eftersom partikelfiltret är en del av systemklassificeringen. Standarden EN 12941 definierar tre prestandaklasser (TH1, TH2 och TH3). Siffrorna definierar prestandanivån (inåtläckage) och dragstyrkan hos luftslangarna och kopplingarna inom klassificeringen. Inåtläckage för klassificering TH1 är max 10 %, för TH2 max 2 % och för TH3 max 0,2 %.
Gasfilter har bokstäver och färgkoder som indikerar vilka gaser som filtret skyddar mot enligt definitionen i standarden EN 12941. Till exempel: ”A” för organiska, ”B” för oorganiska och "E” för sura gaser. För fläktassisterade andningsskydd fastställs gasfiltrets kapacitet genom att enheten testas vid luftflödestakten. Gasfiltrets siffror indikerar kapaciteten: ”1” för låg kapacitet, ”2” för medelhög kapacitet och ”3” för hög kapacitet. Ett av de gasfilter som finns för 3M™ Adflo™-andningsskydd är till exempel klassificerat som A1B1E1.

Andningsskyddsenheter med tryckluftsmatad andningsapparat täcks av EN 14594*. Apparaten är inte sluten och tryckluftsmatningen måste vara luft av andningsbar kvalitet som uppfyller kraven i EN 12021.

Information om lagar och direktiv, gränsvärden osv. finns i publikationer från respektive myndighet


Generell guide för andningsskydd

Följande är en generell översikt av vilken typ av andningsskydd från 3M™ som är lämpligt för dina svetstillämpningar. Översikten tar hänsyn till vilka metaller som ska sammanfogas, svetsprocesser och ventilationsförhållanden. Sedan listas vilka typer av andningsskydd som skyddsansvarig kan rekommendera efter riskbedömningen.
P = partikelfiltrering via filtrerande halvmask, återanvändningsbart andningsskydd eller fläktassisterat andningsskydd med högeffektivt partikelfilter (P) installerat.
P + A B E = partikel- och gasfiltrering via fläktassisterat andningsskydd med både högeffektivt partikelfilter (P) och A1B1E1-filter (eller A2) installerat.

S= Tryckluftsmatning via regulator och filtreringsenhet.

Steg 3

Fortsätt till steg 3 för en övergripande översikt av andningsskydd för dina svetstillämpningar.