Viktig information om våra produkter

  • Produktval och användning: Det kan finnas faktorer utanför 3M:s kontroll men som användaren har kännedom och kontroll över som kan påverka användbarheten och prestandan av en 3M-produkt när den används för ett visst ändamål. Med anledning av detta är det användarens ansvar att säkerställa och avgöra om produkten är lämplig för användarens specifika ändamål, detta innebär att användaren ska utföra en riskbedömning och ta del av samtliga instruktioner och anvisningar för användningen av produkten och tillämpliga standarder (t.ex. OSHA, ANSI etc.). Om en 3M-produkt inte utvärderas före inköp, väljs och används enligt alla tillämpliga instruktioner och tillsammans med lämplig säkerhetsutrustning, eller om alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter inte uppfylls, kan det leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller skada på egendom.

    Garanti: Om ingen särskild garanti uttryckligen anges i 3M:s tillämpliga produktinformation eller på produktens förpackning (i vilket fall en sådan garanti har företräde), garanterar 3M att varje 3M-produkt uppfyller den produktspecifikation som var gällande vid den tidpunkt då 3M levererade produkten. 3M LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER GARANTIER GENOM SEDVÄNJA, HANDELSBRUK ELLER PARTSBRUK. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med ovannämnda garanti, och förutsatt att 3M godkänner gjord reklamation, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. Garantianspråk ska framställas skriftligen inom ett (1) år från dagen för 3M:s leverans.

    Ansvarsbegränsning: Med beaktande av de begränsningar vad avser ansvarsfriskrivning som följer av tvingande tillämplig lag, är 3M inte - utöver det begränsande ansvar som uttryckligen anges i 3M:s garanti - ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av eller är relaterad till 3M:s produkter, vare sig det gäller direkta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorade affärsmöjligheter eller annan indirekt skada), produktskador eller andra särskilda skador, oavsett vilken juridisk ansvarsgrund som åberopas, inklusive, men inte begränsat till garanti, kontrakt, försumlighet eller strikt ansvar.

    Ansvarsfriskrivning: 3M:s industri- och yrkesprodukter är avsedda, märkta och förpackade för försäljning till utbildade industri- och yrkeskunder för kommersiellt bruk. Om inte annat uttryckligen anges på produktens förpackning eller i produktinformationen är 3M:s produkter inte avsedda, märkta eller förpackade för försäljning till eller för användning av konsumenter (t.ex. för privat bruk, användning i utbildningssyfte på grundskola eller gymnasium, användning för fritidsändamål/sport, eller för något annat användningsområde som inte angetts på produktens förpackning eller i produktinformationen). Vidare är 3M:s produkter enbart avsedda för att användas i enlighet med tillämpliga hälso- och säkerhetsföreskrifter, standarder (t.ex. U.S, OSHA, ANSI), samt i enlighet med relevant produktinformation, bruksanvisningar, varningar och andra begränsningar som gäller för produkten. Användaren är även skyldig att vidta alla åtgärder som krävs vid eventuella produktåterkallelser, efter besiktningar och andra åtgärder samt att följa alla andra instruktioner och liknande som 3M tillhandahåller för produktens användning. Användaren är införstådd med att felaktig användning av 3M:s industri- och yrkesprodukter kan leda till skada, sjukdom, dödsfall eller egendomsskador. Om du behöver hjälp vid val av produkt eller har några frågor kring användningen av 3M:s produkter föreslås att du rådgör med expert på plats, industrihygientekniker eller annan sakkunnig. För ytterligare produktinformation, besök www.3M.se