Experter på lösningar inom fallskydd och arbete på hög höjd

Fallskyddsprodukter - Viktigt meddelande och global produktgaranti

 • VIKTIGT!

  Viktigt!

  Montering och användning av produkten som beskrivs i det här dokumentet förutsätter att användaren har tidigare erfarenhet av den här typen av produkt och att den monteras av en kompetent yrkesperson i enlighet med produktdokumentationen. Före all användning av den här produkten bör några tester utföras för att validera produktens prestanda inom dess förväntade tillämpning. All information och alla specifikationer i det här dokumentet gäller för den specifika 3M-produktens egenskaper och är inte tillämpliga på några andra produkter eller miljön. All hantering och användning av den här produkten som inte följer informationen i dokumentet sker på användarens egen risk. Efterlevnad av informationen och specifikationerna som gäller produkten i detta dokument undantar inte användaren från skyldigheten att följa andra relevanta riktlinjer (säkerhetsregler, procedurer). Användningskraven för denna produkt måste efterlevas, i synnerhet med hänsyn till arbetsmiljön och vid användning tillsammans med verktyg. 3M och dess dotterbolag (som varken kan verifiera eller kontrollera dessa element) ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella brott mot regler som ligger utanför dess beslut och kontroll. Garantivillkor för produkter fastställs i försäljningsavtalen och med de obligatoriska och tillämpliga lagar som utesluter all annan garanti eller kompensation.

  GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION OCH BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET GARANTI: FÖLJANDE GÄLLER SOM ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

  Såvida inte annat stipuleras i lokala lagar, garanteras 3M:s fallskyddsprodukter mot fabrikationsfel avseende tillverkning och material under en period av ett år från datum för ursprunglig ägares installation eller första användning.
  BEGRÄNSAD KOMPENSATION: Efter skriftlig avisering till 3M, kommer 3M att reparera eller byta ut varje produkt, som av 3M fastställts vara behäftad med fabrikationsfel vad gäller tillverkning eller material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkt returneras till företagets anläggning för utvärdering av garantianspråk. Denna garanti omfattar inte produktskada till följd av slitage, felaktig användning, missbruk, skada under transport, underlåtenhet att sköta produkten eller annan skada utom 3M:s kontroll. 3M är ensam bedömare av produktskick och garantialternativ.
  Denna garanti avser enbart den ursprunglige köparen och är den enda garanti som gäller för 3M:s fallskyddsprodukter. Kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för assistans. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET: I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR, ANSVARAR 3M INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, VILKA PÅ NÅGOT SÄTT HÄNFÖRTS TILL PRODUKTERNA, OAVSETT HÄVDAD RÄTTSLIG GRUND.