1. Sverige
 2. Juridisk information

3M Sverige

Viktig juridisk information

 

 • Läs användarvillkoren noga innan du använder denna webbplats. För att få åtkomst till och använda webbplatsen och dess material måste du godkänna och följa dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du omedelbart lämna webbplatsen och upphöra att använda eventuellt material som du har hämtat från webbplatsen.

 • Andra villkor kan gälla

  Ytterligare villkor gäller för affärstransaktioner eller reklamkampanjer som genomförs av 3M via denna webbplats. Ytterligare villkor gäller också för samtliga tjänster avseende anslagstavlor, chattjänster och/eller annat meddelande- eller kommunikationstjänst som erbjuds via denna webbplats. Den juridiska informationen på denna sida är inte avsedd att ändra befintliga avtal mellan dig och 3M.

  Användarvillkoren är avsedda att gälla generellt för allt innehåll på 3m.com, men specifika delar av webbplatsen kan innehålla ytterligare bestämmelser om äganderätt och användarvillkor som måste följas. Vissa delar av denna webbplats är avsedda för besökare från vissa specifika länder, vilket anges genom referens till landet i fråga i webbsidans sidhuvud (till exempel 3M USA, 3M Storbritannien eller 3M Australien). Användarvillkor för landsspecifika webbsidor kan variera och finns tillgängligapå 3M:s webbplats för respektive land. 3M har rätt att när som helst ändra villkoren som anges på denna sida genom att publicera uppdaterade villkor.

 • Övriga immateriella rättigheter

  Observera att produkter, processer eller tekniker som beskrivs i material på denna webbplats kan omfattas av andra immateriella rättigheter som innehas av 3M och någon licens till dessa erhålls inte härigenom. 3M, 3M:s logotyp, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard och Thinsulate och de flesta andra varumärkena på denna webbplats är globala eller registrerade varumärken som tillhör 3M. Andra parters varumärken identifieras när så är möjligt och 3M bekräftar deras rättigheter härtill.

 • Användare hos amerikanska myndigheter

  Användning, mångfaldigande samt offentliggörande av amerikanska myndigheter begränsas enligt DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) och FAR 52.227-19 eller föreskrifter som ersätter dessa.

 • Friskrivningar

  INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INTERNT BRUK OCH DELGES I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM INFORMATIONENS KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER ANDRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT INFORMATIONEN INTE GÖR INTRÅNG I ANNANS IMMATERIALRÄTT. 3M ÅTAR SIG INGET ANSVAR GENTEMOT NÅGON FÖR DIREKTA, INDIREKTA, ELLER FÖLJDSKADOR, VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER TILLIT TILL INFORMATION ELLER MATERIAL SOM TILLGÄNGLIGGJORTS VIA WEBBPLATSEN ELLER VIA NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, DRIFTSSTOPP ELLER FÖRLUST AV DATA (ÄVEN OM 3M UTTRYCKLIGEN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) I DEN MÅN DETTA ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER FRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER ÄR DET INTE SÄKERT ATT OVANSTÅENDE GÄLLER FÖR DIG.

  Webbplatsens material kan innehålla tekniska eller typografiska fel och uppgifter kan komma att ändras, uppdateras eller tas bort utan föregående meddelande. 3M kan när som helst förbättra och/eller ändra produkter och/eller program som beskrivs i materialet. 3M ger inga garantier för att denna webbplats kommer att vara tillgänglig utan avbrott, felfri eller att fel kommer att korrigeras. 3M lämnar inga garantier för att denna webbplats är kompatibel med din datorutrustning eller att denna webbplats eller dess servrar är fri från fel eller virus, maskar eller trojanska hästar, och 3M bär inte ansvaret för eventuella skador som uppstår till följd härav. 3M lämnar inte heller några utfästelser eller garantier för någon webbplats som du besöker via denna webbplats. 3M:s länkar till sådana webbplatser tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och innebär inte att 3M tar något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll.

 • Skicka uppgifter till 3M

  Se vår sekretesspolicy för allmän information. 3M vill inte ta emot konfidentiell eller skyddad information från dig via denna webbplats, såvida du inte har ett skriftligt avtal med 3M angående tillhandahållande av sådan information. All information som 3M tar emot via webbplatsen, annat än sådana personuppgifter som omfattas av 3M:s sekretesspolicy, kommer att betraktas som ICKE-KONFIDENTIELL. GENOM ATT ÖVERFÖRA INFORMATION TILL 3M VIA DENNA WEBBPLATS ELLER GENOM ANNAN ELEKTRONISK ÖVERFÖRING UTAN SKRIFTLIGT AVTAL MED 3M ANGÅENDE SÅDAN ÖVERFÖRING ÄR DU INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT 3M KAN ANVÄNDA INFORMATIONEN FÖR VILKET ÄNDAMÅL SOM HELST UTAN ATT HA NÅGRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG. Om du vill veta mer om hur du skickar in en idé till 3M klickar du på Kontakta oss och ber om en kopia av broschyren ”About your idea” ("Om din idé").