Svar på dina frågor om 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel

På 3M ställer vi alltid frågor om världen omkring oss – söker bättre sätt att lösa nya problem och göra livet bättre för oss alla. Låt oss hjälpa till att besvara några av dina frågor om 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel.

Hämta vanliga frågor om Novec 1230-vätskan (pdf, 154 KB)

Anmäl dig till 3M™ Novec™ nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om produktnyheter och branschtrender som är betydelsefulla, när de är betydelsefulla, med 3M Novec nyhetsbrev för brandskyddsbranschen.

Lila meshmönster.

Vanliga frågor om prestanda

Lila meshmönster.

Vanliga frågor om säkerhet

 • Diagram över Novec 1230-vätskans säkerhetsmarginal

  Ja. 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel har för närvarande den största säkerhetsmarginalen av alla rena brandsläckmedel. Granskning av den tillåtna gränsen för människor och designkoncentrationen ger den bästa guiden för ett släckmedels säkerhetsmarginal. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) är den internationellt fastställda gränsen för de olika släckningsmedlen. Designkoncentrationen är den mängd släckningsmedel som krävs för att släcka elden säkert. Säkerhetsmarginalen för människor uppstår från den relativa skillnaden mellan designkoncentrationen och det specifika NOAEL.

  Såsom framgår av diagrammet erbjuder Novec 1230-vätskan den överlägset största säkerhetsmarginalen för människor. Den förblir också säker i händelse av framtida ändringar av den fria utrymmesvolymen (t.ex om integrering av ytterligare inventarier/utrustning reducerar luftvolym och ökar designkoncentration).

 • System som använder Novec 1230-vätskan är utformade för att fylla ett utrymme med gas enligt en viss designkoncentration. Denna designkoncentration bibehålls genom att säkerställa att utrymmet har den integritet (inga eller minimala läckage) som krävs för att upprätthålla den koncentration som krävs under den verkningstid som behövs, oftast minst 10 minuter. Enligt 2015 års utgåva av NFPA 2001, paragraf 5.6 ska "En koncentration på minst 85 % av den justerade minsta designkoncentrationen upprätthållas vid den högsta höjd av skyddat innehåll som löper risk i minst 10 minuter eller den tid som krävs för att utbildad personal ska kunna ingripa". Detta krav finns också i andra, liknande standarder.
Lila meshmönster.

Vanliga frågor om hållbarhet

 • Från och med oktober 2016 följer HFC:er, inklusive HFC-227ea och HFC-125, samma väg som halon, och är schemalagda för global produktionsutfasning enligt Montreal-protokollet. Även om dessa HFC:er är rena medel som inte skadar ozonskiktet är de kraftfulla växthusgaser – mer än 3000 gånger mer kraftfulla än CO2.

  Europeiska unionens utfasning av HFC började 2015 enligt F-gasföreskriften. 2016 vid det 28:e mötet mellan parterna i Montrealprotokollet i Kigali i Rwanda, godkände närmare 200 länder tidtabellen för utfasning av HFC:er med hög global uppvärmningspotential (GWP). Avtalet går under namnet Kigalitillägget och definierar tydligt hur den globala utfasningen för produktion och användning av HFC ska gå till.

  Eftersom brandskyddssystem ofta är avsedda att vara i 30 år eller ännu längre har HFC:er blivit ohållbara rena medel. Novec 1230-vätskan ger brandskyddsbranschen ett medel som kommer att stå emot tidens tand, tack vare dess säkerhet, prestanda och miljöegenskaper. Novec 1230-vätskan skadar inte ozonskiktet och har mindre klimatpåverkan än CO2, och den är inte schemalagd för nedtrappning eller utfasning.

  Ta reda på mer om hur 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel står sig gentemot konkurrenterna.

 • Även om ingen kan förutsäga exakt vad som kommer att hända i framtiden är 3M så säkra på att Novec 1230-vätskan inte kommer att omfattas av några miljömandat att man erbjuder 3M™ Blue Sky℠-garantin.

  Läs foldern om Blue Sky-garantin (pdf, 248 KB) för mer information.

 • 3M™ Blue Sky℠-garanti garanterar, för en period på 20 år efter ursprunglig installation och föremål för angivna krav, att 3M™ Novec™ 1230 brandskyddsvätska, installerat i ett godkänt brandsläckningssystem, inte kommer att begränsas för användning för brandskydd på grund av dess ozon-nedbrytningspotential (ODP) eller globala uppvärmningspotential (GWP) och är inte föremål för utfasning enligt Montreal-protokollet och inte omfattas av den europeiska F-gasförordningen som avser att fasa ut produktionen och importen av HFC:er i/till Europa.

  Läs fullständiga Fullständiga villkor och bestämmelser för 3M Blue Sky-garantin (pdf, 223 KB).

 • Garantin kostar ingenting och gäller i 20 år efter installationen. För att ansöka ska en slutanvändare som köpt ett nyinstallerat system bara registrera det på 3M Novec-webbplatsen inom 30 dagar efter systeminstallationen.
 • Halongruppen med brandskyddsprodukter användes i hög grad som det första av de nya, rena medlen. Dessa produkter var populära eftersom de kunde släcka en brand utan att skada innehållet i det utrymme som skulle skyddas, t.ex. de tidiga serverhallarna. Men 1987 reglerades haloner i Montreal-protokollet för att de bidrar till att skada ozonskiktet. Som svar på bestämmelserna i Montreal-protokollet utvecklade tillverkarna ersättningsprodukter för haloner som kallades för HFC:er, andra generationens rena medel. Även om ingen av dessa produkter bidrar till att skada ozonskiktet innebär de andra miljöproblem, t.ex. hög global uppvärmningspotential (GWP) och de resulterande regulatoriska konsekvenser som beskrivits ovan.

  Novec 1230-vätskan är tredje generationens rena medel för att den tagits fram för att ge hög prestanda och stor säkerhetsmarginal utan att skada miljön.

 • Vattendimma är ändå vatten. Det är vått och besvärligt, elektriskt ledande och kan kräva kostsam uppröjning. Det kan förstöra de kritiska tillgångar som håller verksamheten igång. Eftersom vattendimma inte är ett rent medel omfattas det inte av NFPA 2001. Istället omfattas det av en annan standard: NFPA 750, som noterar "Denna standard tillhandahåller inte några definitiva kriterier för brandskydd och ger inte heller någon specifik vägledning om hur man ska designa ett system för att kontrollera, motverka eller släcka bränder."

  I FM Globals datablad 5-32 står det: "När det är viktigt att reducera utrustningsskada från en brand till minsta möjliga, eller underlätta att den åter tas i bruk, ska ett FM-godkänt brandsläckningssystem med rent medel, med detektion för att skydda datautrustningen i databehandlingsrummet, tillhandahållas. Detta ska vara ett komplement till automatiska sprinkler- eller vattendimmesystem som skyddar anläggningen eller det upphöjda golvet."

 • Det snabbaste sättet att hitta korrekt och informativt material om Novec 1230-vätskan är på vår webbplats Brandsläckning – Novec 1230-vätskan.

Hitta din brandsläckningslösning idag

Brandsläckningssystem som använder Novec 1230-vätskan hjälper till att skydda det som är viktigt för din verksamhet. Våra godkända systemtillverkare kan skapa översvämnings, special- och strömningssystem som är specialanpassade efter ditt projekts behov, från datacenter till museiarkiv, medicinska kliniker, kraftverk med mera.

Utforska dina alternativ eller kontakta oss om du har frågor om brandsläckningssystem, föreskrifter eller Novec 1230-vätskan, så kommer vårt expertteam med glädje stå till din tjänst.


Viktig anmärkning

Regler: Kontakta din 3M-representant för information om regler avseende denna produkt.

Teknisk information: Den tekniska informationen, rekommendationer och andra framställningar i detta dokument är baserade på tester eller erfarenhet som 3M anser är pålitliga, men riktigheten eller fullständigheten av sådan information är inte garanterad.

Produktanvändning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och unikt inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användningen och prestanda för en 3M-produkt i en viss tillämpning. Givet de olika faktorer som kan påverka en 3M-produkts användning och prestanda är användaren själv ansvarig för att utvärdera 3M-produkten och fastställa om den är lämplig för ett visst syfte och passar för användarens tillämpningsmetod.

Garanti, begränsad gottgörelse och friskrivning: Förutom om en ytterligare garanti framställs specifikt på den tillämpliga 3M-produktförpackningen eller produktlitteraturen garanterar 3M att varje 3M-produkt uppfyller den tillämpliga 3M-produktens specifikation vid tidpunkten då 3M levererar produkten. 3M GER INGA YTTERLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEHANDLING, HÄVD ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. Om 3M-produkten inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta 3M-produkten eller återbetala inköpspriset.

Ansvarsbegränsning: Förutom då det är förbjudet enligt lag, tar 3M inget ansvar för förlust eller skador som uppkommer på grund av denna 3M-produkt, oavsett om det gäller direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador oavsett juridisk doktrin, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet och strikt ansvar.

3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company. Blue Sky är ett servicemärke som tillhör 3M. Det används under licens av 3M:s dotterbolag och filialer.